ავტორი
 

სამართალი

სორტირება:

კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები
ავტორი:
დავით კერესელიძე
25.30 GEL
5 out of 5 Stars!

სახელშეკრულებო საკოლიზიო სამართალი
ავტორი:
ალექსანდრე იოსელიანი
17.25 GEL

მოთხოვნებისა და მოთხოვნის საფუძვლების კონკურენცია
ავტორი:
სოფიო ჩაჩავა
17.25 GEL

რომის სამართალი
ავტორი:
ნ.ვ. მიხაილოვა
26.00 GEL

სახელმწიფოსა და სამართლის თეორია
ავტორი:
ა.ა. ივანოვი
26.00 GEL

საერთაშორისო სამართალი
ავტორი:
ნ.დ. ერიაშვილი
45.50 GEL
5 out of 5 Stars!

სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის საკითხები კონსტიტუციონალიზმში
ავტორი:
ნუცა რამიშვილი
10.40 GEL

საარჩევნო სამართალი
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
18.20 GEL

საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი – კრებული II
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
18.20 GEL

კონსტიტუციონალიზმი – თეორიის საკითხები
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
10.40 GEL

კონსტიტუციონალიზმი
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
29.90 GEL

მედია სამართალი
ავტორი:
თამარ ალფაიძე
40.50 GEL

ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში
ავტორი:
შტეფან ტრექსელი
12.00 GEL

შესავალი სამართალმცოდნეობაში
ავტორი:
თამარ ალფაიძე
35.00 GEL

The Rule of Law
ავტორი:
Tom Bingham
28.95 GEL

Human Rights: A Very Short Introduction
 
15.30 GEL

Law: A Very Short Introduction
 
15.30 GEL

Philosophy of Law: A Very Short Introduction
 
15.30 GEL

შესავალი საქართველოს კერძო სამართალში
ავტორი:
გიორგი გ. თუმანიშვილი
7.00 GEL

ხელშეკრულების შედგენის ტექნიკა და ვალდებულებით-სამართლებრივი ნორმატიული რეგულირება
ავტორი:
გიორგი გ. თუმანიშვილი
6.80 GEL

საკუთრება, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება
ავტორი:
გიორგი გ. თუმანიშვილი
3.40 GEL